Regulamin platformy i sprzedaży

Witaj na mojej stronie!

Nazywam się  Klaudia Rygiel i jestem twórcą treści cyfrowych oraz świadczę usługi, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://psychosensy,pl Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś/aś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany/a zakupami w moim sklepie.

Sprzedawcą jest  Eulogos sp. z o.o., NIP 7822911174KRS0000977018

UL. ŚW. MICHAŁA 43 / 10, 61-119 Poznań.

Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania w sprawie dotyczącej sprzedaży naszych programów, treningów i innych produktów elektronicznych oraz warsztatów prowadzonych stacjonarnie napiszcie proszę na adres e-mail: kontakt@ psychosensy.pl

z czułością,

Klaudia

W trosce o ochronę Twoich praw powstał niniejszy dokument. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionych treści elektronicznych.

Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://psychosensy.pl/regulamin-sklepu/
3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://psychosensy.pl/sklep

4. Sprzedawca –
5. Platforma –
6. Treści Cyfrowe –
7. Usługi Podstawowe –

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1.


Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady dostępu Konsumentów do Platformy, w tym prawa i obowiązki stron, zakres odpowiedzialności stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Podstawowych w ramach Platformy.
Sprzedawca informuje, że w ramach Platformy wyłącznie udostępnia Treści Cyfrowe oraz świadczy Usługi Podstawowe, jak również administruje Platformą. Sprzedawca nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek innych umów.


ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY
§ 2.


Przedmiot umowy
1. W ramach umowy Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi Treści Cyfrowych lub świadczenia ustalonych Usług Podstawowych na rzecz Konsumenta, a Konsument zobowiązuje się do korzystania z Treści Cyfrowych lub Usług Podstawowych zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w regulaminie, a także do wnoszenia opłat w przypadku Treści Cyfrowych i Usług Podstawowych o charakterze odpłatnym.
2. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Treści Cyfrowych lub Usług Podstawowych są zamieszczone bezpośrednio na Platformie lub udostępnione po uprzednim kontakcie e-mailowym na adres: kontakt@psychosensy.pl

3. W zależności od rodzaju wybranych Treści Cyfrowych lub Usług Podstawowych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
a) w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
b) w przypadku Usług Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług cyfrowych;
c) w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych;
d) w przypadku Warsztatów Stacjonarnych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług warsztatowych stacjonarnie.

§ 3.


Czynności przed zawarciem umowy
1. Przed zawarciem Umowy Konsument jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Sprzedawcy na temat zasad dostarczania Treści Cyfrowych, świadczenia Usług Podstawowych, postanowieniami regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Sprzedawca ma prawo przyjąć, że Konsument dopełnił powyższych wymagań.
Jakiekolwiek informacje dotyczące Treści Cyfrowych lub Usług Podstawowych, które są zawarte na stronach internetowych Sprzedawcy lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia umowy.
4. Na potrzeby zawarcia umowy za pośrednictwem Platformy konieczne jest zaakceptowanie regulaminu przez Konsumenta — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boxa, lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych (nieodpłatnych) w ramach Platformy.


§ 4.


Zakup Treści Cyfrowych
1. Aby uzyskać Dostęp do Platformy oraz określonych Treści Cyfrowych, Konsument jest zobowiązany wybrać Treść Cyfrowa, który go interesuje, a następnie dodać go do koszyka. Po kliknięciu w ikonę koszyka Konsument zostanie przekierowany na stronę płatności, gdzie powinien dokonać zapłaty za wybrany Treść Cyfrowa — w kwocie odpowiadającej wybranemu produktowi. Zakup Treści Cyfrowych wymaga zaakceptowania regulaminu Platformy, poprzez akceptację odpowiedniego check-boxa.
2. Zawarcie Umowy dotyczącej dostępu następuje z chwilą kliknięcia przez Konsumenta przycisku „Zamawiam i płacę” lub przycisku o podobnej treści.
3. Konsument otrzymuje dostęp do kursu po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedającego (maksymalnie w czasie 48h). Konsument jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny w ustalonej wysokości na rachunek bankowy Konsument najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku, gdy Konsument nie dokona zapłaty w tym terminie, uznaje się, że Konsument zrezygnował z umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w związku z czym umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem na zapłatę.
4. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowych lub pobranie Treści Cyfrowych, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowych, z zastrzeżeniem ust. 5..
5. W przypadku oznaczonych Treści Cyfrowych, w szczególności Kursów, Sprzedawca udostępnia Treści Cyfrowe w określonych odstępach czasu, tj. Konsument po zawarciu umowy otrzymuje dostęp do części Treści Cyfrowych, natomiast kolejne Treści Cyfrowe składające się na Treść Cyfrowa są udostępniane w terminie wskazanym przez Sprzedającego (przykład: po zakupie Treści Cyfrowych Konsument otrzymuje dostęp do 1 lub 2 modułów Kursu, po upływie tygodnia dostęp do kolejnego 1 lub 2 modułów Kursu i tak dalej). Treści Cyfrowe mogą być udostępniane zarówno na Platformie, jak i poza Platformą (np. są przesyłane na adres e-mail).
6. Dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych może być udzielany przez Sprzedawcę na czas oznaczony lub nieoznaczony. Informacja o tym, na jaki czas przysługuje dostęp do danego Treści Cyfrowych, jest wskazana na stronie danego Produktu Cyfrowych i przekazywana Konsumentowi przed zawarciem umowy.
7. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowych i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowych — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje w późniejszym terminie.

§ 5.


Zawarcie umowy w ramach przedsprzedaży
1. Konsument posiada możliwość zakupu Treści Cyfrowych w ramach przedsprzedaży uruchomionej przez Sprzedającego. Aby nabyć Treść Cyfrowa w przedsprzedaży, Konsument powinien dokonać nabycia Treści Cyfrowych na takich samych zasadach, jak opisane w § 4, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. W przypadku Treści Cyfrowych nabywanych w przedsprzedaży Konsument nabywa dostęp do Treści Cyfrowych przed datą jego oficjalnej premiery, co oznacza, że Konsument nie uzyskuje dostępu do Treści Cyfrowych od razu po zawarciu umowy, lecz w terminie wskazanym przez Sprzedawcę (na przykład 20-30 dni po rozpoczęciu Przedsprzedaży). Informacja, kiedy Konsument uzyska dostęp do Treści Cyfrowych, jest przekazywana przez Sprzedawcę w chwili rozpoczęcia Przedsprzedaży.
3. Zawarcie umowy w ramach Przedsprzedaży następuje od razu po wysłaniu formularza zamówienia i zatwierdzenia go przyciskiem „Zamawiam i płacę” lub przyciskiem o podobnej treści. Konsument jest zobowiązany do zapłaty za dostęp od razu po zawarciu Umowy, mimo dostarczenia Treści Cyfrowych w późniejszym terminie.
4. Z tytułu przedsprzedaży Sprzedawca może dawać Konsumentom uprawnienia specjalne, np. związane z możliwością nabycia Treści Cyfrowych w niższej cenie niż po oficjalnej premierze Treści Cyfrowych.


§ 6.


Przedłużenie Umowy przez dotychczasowego Użytkownika
1.Konsument, która wcześniej nabył Treść Cyfrowa na czas oznaczony, posiada możliwość przedłużenia dostępu w dowolnym momencie przed upływem okresu, na jaki dostęp został udzielony, za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy. Przedłużenie dostępu do kursów o kolejne 6 miesięcy, to adekwatnie 50% aktualnej ceny kursu, którą należy opłacić za pośrednictwem Platformy lub wpłacając powyższą kwotę na rachunek bankowy Sprzedającego.
W przypadku, gdy Konsument nie dokonał przedłużenia dostępu i jednocześnie upłynął termin, na jaki dostęp został udzielony, dostęp wygasa, a Konsument traci dostęp do Platformy następnego dnia po wygaśnięciu dostępu.
2. W odniesieniu do dotychczasowych Konsumentów, Sprzedający może:
a) przesyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem o upływającym okresie dostępu;
b) przesyłać wiadomości e-mail z informacją o wygaśnięciu dostępu;
c) zaoferować możliwość nabycia nowego dostępu lub przedłużenia dotychczasowego dostępu.


§ 7.


Zawarcie Umowy dotyczącej Usług Podstawowych
1. Sprzedawca świadczy także Usługi Podstawowe (konsultacja psychologiczna, psychoterapia, itp.) które mają charakter ciągły i nie wiążą się jedynie z dostępem do Treści Cyfrowych w ramach Platformy.
2. Konsument może zawrzeć umowę dotyczącą Usług Podstawowych na 2 sposoby:
a) poprzez zakup Usługi Podstawowej za pośrednictwem Platformy — w takim przypadku nabycie Usługi Podstawowej następuje w sposób opisany w § 4, poprzez wysłanie formularza zamówienia i jego zatwierdzenie. Zawarcie umowy następuje z chwilą zatwierdzenia formularza zamówienia;
b) poprzez indywidualne ustalenia ze Sprzedającym poza Platformą — w takim przypadku nabycie Usługi Podstawowej następuje po zaakceptowaniu przez Konsumenta zakresu Usług Podstawowych, ceny, terminu świadczenia Usług Podstawowych oraz innych istotnych elementów umowy. Zawarcie umowy następuje z chwilą przesłania przez Konsumenta e-mailowego potwierdzenia, że akceptuje warunki umowy.
3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Podstawowych przez Sprzedającego jest zapłata ceny w ustalonej wysokości na rachunek bankowy Sprzedającego najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku, gdy Konsument nie dokona zapłaty w tym terminie, uznaje się, że Konsument zrezygnował z umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w związku z czym umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem na zapłatę.


ROZDZIAŁ III: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLATFORMY
§ 8.


Charakter, przeznaczenie i rozwój Platformy
1. Platforma została stworzona przede wszystkim w celu dostarczania Konsumentom Treści Cyfrowych oraz Usług Podstawowych.
2. Platforma umożliwia Konsumentom między innymi:
a) zawarcie umowy;
b) zapoznanie się z ofertą dotyczącą Treści Cyfrowych lub Usług Podstawowych;
c) posiadanie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Platformy;
d) zapisanie się do newslettera;
e) otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień;.
3. Z uwagi na to, że Platforma stanowi system teleinformatyczny Sprzedającego, Sprzedający może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Platformy oraz dostarczanie Treści Cyfrowych i świadczenie Usług Podstawowych na jak najwyższym poziomie.
5. W ramach rozwoju Platformy, zgodnie z ust. 5, Sprzedający może w szczególności:
a) dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Platformy;
b)wprowadzić Platformę na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne.


§ 9.


Wymagania dotyczące Platformy
1. Przed zawarciem umowy Konsument jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy, o których mowa w ust. 2.
2. Do korzystania z Platformy za pośrednictwem przeglądarki internetowej wymagane jest co najmniej:
a) posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera oraz Microsoft Edge. b) Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies”;
c) posiadanie stałego dostępu do Internetu;
d) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
4. Do korzystania z Platformy za pomocą urządzenia mobilnego wymagane jest co najmniej:
a) posiadanie urządzenia mobilnego z dowolnym systemem operacyjnym;
b) posiadanie stałego dostępu do Internetu;
posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
5. Jeżeli na potrzeby korzystania z Platformy (lub jej poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Konsumenta dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2-3, Sprzedający poinformuje o tym Konsumenta przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Platformy.


ROZDZIAŁ IV: ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY
§ 10.


Podstawowe zasady korzystania z Platformy
1. Każda Konsument zakładający konto Użytkownika na Platformie jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym. Zakazane jest przekazywanie danych do logowania osobom trzecim (poza partnerem czy partnerkom kursu), w szczególności w celu uzyskania przez osoby trzecie dostępu do Treści Cyfrowych bez obowiązku zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Platformy, w związku z czym stwierdzenie przez Sprzedającego, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą dostępu do konta użytkownika.
3. W przypadku, gdy Konsument stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego. Sprzedający po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Platformy będzie możliwy po zmianie hasła na koncie użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Sprzedającego w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Sprzedającego.
4. Sprzedający, może rozwiązać umowę z Konsumentem jeśli Konsument będzie używał Treści Cyfrowych:
a) w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych;
b) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
c) w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
d) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Sprzedającego.
5. Konsument nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Konsumentów.
6. Konsument nie może podejmować działań mających na celu obejście zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem, przede wszystkim w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych bez konieczności zapłaty na rzecz Sprzedającego.


§ 11.


Bezpieczeństwo i zagrożenia
1. Sprzedający świadczy sprzedaż Treści Cyfrowych i Usług Podstawowych z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Platformy do przekazywania Treści Cyfrowych.
2. Pomimo podejmowania przez Sprzedającego środków, o których mowa w ust. 1, każda Konsument powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.
3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.
4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Konsument powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.


ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE
§ 12.


Konto użytkownika
1. Aby dokonać zakupu Treści Cyfrowych Konsument musi, założyć konto użytkownika w ramach Platformy. Dopuszczalne jest nabycie Usług Podstawowych bez konieczności zakładania konta użytkownika, jednakże konto użytkownika jest niezbędne, aby posiadać dostęp do Treści Cyfrowych lub uprawnień specjalnych przyznawanych przez Sprzedającego.
2. Konto użytkownika jest zakładane przez Sprzedającego po dokonaniu zakupu Treści Cyfrowych przez Konsumenta, najpóźniej w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od chwili zawarcia umowy dotyczącej Treści Cyfrowych. Konto użytkownika pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych na Platformie.
3. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Sprzedający tworzy konto użytkownika oraz przesyła potwierdzenie utworzenia konta użytkownika na podany adres e-mail.
4. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta użytkownika przez osobę mającą poniżej 18 lat. W przypadku założenia konta użytkownika przez osobę mającą mniej niż 18 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Platformy przez takiego Konsumenta odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.
5. Po utworzeniu konta użytkownika Konsument otrzymuje dostęp do funkcjonalności Platformy.


§ 13.


Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika
1. Jeżeli Konsument korzysta z Platformy niezgodnie z regulaminem, Sprzedający może:
a) dokonać blokady konta użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;
b) trwale usunąć konto użytkownika;
c) w zależności od okoliczności danej sprawy. W każdym przypadku blokada konta użytkownika powoduje zawieszenie lub utratę dostępu do Treści Cyfrowych zawartych na Platformie.
2. Zastosowanie blokady konta użytkownika lub trwałe usunięcie konta użytkownika z powodu naruszeń regulaminu jest możliwe po umożliwieniu użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia — z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Cofnięcie blokady konta użytkownika po jej zastosowaniu przez Sprzedającego jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Konsument złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Konsumenta dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Konsumenta skutków tych naruszeń.
10. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia konta użytkownika, przesyłając Sprzedającemu odpowiednie żądanie z tym związane. Usunięcia konta użytkownika nie powoduje automatycznego usunięcia danych powiązanych z kontem Konsumenta ani historii korzystania z Platformy z użyciem konta użytkownika.


ROZDZIAŁ VI: PRZERWY W DZIAŁANIU PLATFORMY
§ 14.


Prace serwisowe i konserwacyjne
1. Sprzedający zapewnia dostęp do Platformy przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Platformy może ulec ograniczeniu w przypadku:
a) awarii lub błędów;
b) prac konserwacyjnych oraz mających na
c) celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów itp.;
wystąpienia siły wyższej;
d) działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Platformy;
e) innych okoliczności, niezależnych od Sprzedającego.
3. Sprzedający nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania. Jeśli jednak będzie planował prace konserwacyjne, poinformuje użytkowników przynajmniej 24h przed rozpoczęciem owych prac.

§ 15.


Wsparcie techniczne
1. Sprzedający zapewnia Konsumentowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Platformy — w rozsądnych granicach.
2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Konsumenta, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub na jego urządzeniach.
3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych, w sposób zdalny.
4. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Konsument powinien przekazać opis problemu Sprzedającemu— za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kkontak@psychosensy.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
6. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Sprzedawca poprzez wysłanie wiadomości e-mail.


ROZDZIAŁ VII: FUNKCJONOWANIE PLATFORMY
§ 16.


Ogólne zasady dotyczące korzystania z Platformy
1. Sprzedający jest zobowiązany świadczyć sprzedaż Treści Cyfrowych i Usług Podstawowych z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się prowadzeniem platform internetowych.
2. Każdy Konsument jest zobowiązany korzystać z Platformy zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw Sprzedającego, ekspertów, innych Konsumentów oraz osób trzecich.
3. Konsument korzystający z Platformy jest zobowiązany:
a) wyrażać swoje opinie w sposób merytoryczny oraz wyważony;
b) odnosić z szacunkiem do innych osób, w szczególności ekspertów, innych osób zatrudnianych przez Sprzedającego, innych Konsumentów;
c) zapoznawać się z informacjami i ogłoszeniami publikowanymi przez Sprzedającego na temat zasad funkcjonowania Platformy;

§ 17.


Treści Cyfrowe
1. Na potrzeby funkcjonowania Platformy Sprzedający, osobiście lub przy pomocy osób przez siebie zatrudnionych, w tym ekspertów, przygotowuje Treści Cyfrowe, które będą dostępne na Platformie jako Treść Cyfrowa. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści Cyfrowych decyduje Sprzedawca.
2. Niektóre z Treści Cyfrowych, takie jak np. webinary, warsztaty on-line, mogą być tworzone podczas odrębnego wydarzenia, organizowanego przy udziale Sprzedającego lub eksperta. W takim przypadku Konsument powinien wziąć udział w wydarzeniu, w terminie określonym przez Sprzedającego. Jeżeli Konsument nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, będzie posiadać możliwość zapoznania się z zapisem wydarzenia po jego zakończeniu, o ile Sprzedający utrwali i udostępni zapis wydarzenia.
3. Po uzyskaniu dostępu Konsument może uzyskać dostęp wyłącznie do Treści Cyfrowych w postaci obowiązującej na dzień dokonania zakupu Treści Cyfrowych.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo usunięcia każdej Treści Cyfrowej, zarówno bieżącej, jak i archiwalnej, zamieszczonej na czas oznaczony lub czas nieoznaczony, gdy:
a) dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo — w takim przypadku Sprzedający ma prawo usunąć tę Treść Cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);
b) wystąpią inne okoliczności, których Sprzedający, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć przy rozpoczęciu danej edycji (np. w razie naruszenia umowy o współpracy przez eksperta, rezygnacji eksperta ze współpracy itp.).
5. W przypadku, gdy Sprzedający będzie zamierzał usunąć daną Treść Cyfrową w trakcie trwania dostępu zgodnie z ust. 5, najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym usunięciem Treści Cyfrowej zamieści informację o planowanym usunięciu oraz przypomni Konsumentowi o możliwości zapoznania się z Treścią Cyfrową. Sprzedający jest zwolniony z obowiązku powiadomienia z wyprzedzeniem o planowanym usunięciu Treści Cyfrowej, gdy dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo, a także w przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych zachowania terminu 7 (słownie: siedmiu) dni jest niemożliwe (np. na skutek cofnięcia licencji przez eksperta ze skutkiem natychmiastowym). W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się do przeliczenia wartości kursu (Treści Cyfrowych lub Usług Podstawowych usuwanych z konta Użytkownika Konsumenta) i zwrotu części środków na rzecz Konsumenta.
6. Sprzedający jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy.
7. Treści Cyfrowe powinny być przygotowywane z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się przygotowywaniem Treści Cyfrowych. Jednocześnie Sprzedający nie gwarantuje, że zamieszczone Treści Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Konsumentów oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów założonych przez Konsumenta.
8. Konsument może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby rozwoju osobistego lub rozwoju relacji. Z zastrzeżeniem ust. 11 Konsument w żadnym przypadku nie ma prawa wykorzystywania Treści Cyfrowych w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności na potrzeby sprzedaży Treści Cyfrowych pod własnym oznaczeniem, wykorzystywania ich do świadczenia usług na rzecz osób trzecich czy innych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
9. Jeżeli Konsument będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedającego o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@psychosensy.pl. Najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zapytania Sprzedający przekaże Konsumentowi ofertę udzielenia licencji na tę Treść Cyfrową, wskazując w szczególności wysokość opłaty licencyjnej oraz czas trwania licencji. Konsument jest uprawniony do eksploatacji Treści Cyfrowej dopiero po zaakceptowaniu oferty oraz uiszczeniu opłaty licencyjnej w pełnej wysokości.
10. W przypadku, gdy Konsument uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto Użytkownika, zakazane jest:
a) dzielenie konta użytkownika z innymi osobami (poza partnerem/partnerką) lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
b) podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,

§ 18.


Usługi Podstawowe
1. Sprzedający jest zobowiązany świadczyć Usługi Podstawowe na warunkach ustalonych w opisie Usługi Podstawowe lub indywidualnie uzgodnionych z Konsumentem, z należytą starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu wykonującego profesjonalną działalność związaną z Usługami Podstawowymi.
2. Świadczenie Usług Podstawowych odbywa się w terminie wskazanym przez Sprzedającego w opisie Usługi Podstawowej lub ustalonym w porozumieniu z Konsumentem (w przypadku Usług Podstawowych o charakterze indywidualnym).
3. Zmiana terminu realizacji Usług Podstawowych zarówno ze strony Konsumenta jak i Sprzedającego jest możliwa po uprzednim kontakcie mejlowym lub telefonicznym minimum 24h przed planowaną usługą.

§ 19.


Uprawnienia specjalne i akcje specjalne
1. Sprzedający w ramach Platformy może organizować akcje specjalne, które będą obejmować także inne działania promocyjne i marketingowe dedykowane użytkownikom. Akcje specjalne mogą być organizowane samodzielnie przez Sprzedającego lub we współpracy z partnerami. Zasady przeprowadzania akcji specjalnych każdorazowo określa odrębny regulamin akcji specjalnej. Konsument może wziąć w nich udział dobrowolnie. Akcje specjalne mogą mieć określony czas lub obowiązywać bezterminowo, o czym każdorazowo Konsumenci zostaną poinformowani przy propozycji wzięcia udziału w akcji specjalnej.


ROZDZIAŁ VIII: OPŁATY. ZASADY PŁATNOŚCI
§ 20.


Opłaty za Treści Cyfrowe lub Usługi
1. Na potrzeby uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych lub skorzystania z odpłatnych Usług Konsument jest zobowiązany zapłacić na rzecz Sprzedającego cenę wskazaną przez Sprzedawca.
2. Kwoty podawane w ramach Platformy są kwotami brutto.
3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu cen Treści Cyfrowych Sprzedający obok informacji o obniżonej cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
4. Jeżeli Sprzedający pozostaje w gotowości do świadczenia Usług Podstawowych lub dostarczenia Treści Cyfrowych w ramach Platformy, a Konsument nie korzysta z Usług Podstawowych lub Treści Cyfrowych z przyczyn leżących po jego stronie, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek opłat na rzecz Konsumenta.


§ 21.


Dokonywanie płatności. Plan płatności.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, opłaty za Treści Cyfrowe lub Usługi Podstawowe są uiszczane z góry — przed uzyskaniem dostępu do Treści Cyfrowych lub rozpoczęciem świadczenia Usług Podstawowych.
2. Opłaty za Treści Cyfrowe lub Usługi Podstawowe co do zasady powinny być uiszczane jednorazowo. Jednakże w przypadku wszystkich lub niektórych Treści Cyfrowych lub Usług Podstawowych Sprzedawca może dać opcję dokonania płatności Ceny na raty, zgodnie z podanym przez Sprzedawca planem płatności. Jeżeli Konsument zdecyduje się na dokonywanie płatności ceny w ratach, jest zobowiązany dokonywać płatności na rzecz Sprzedawca zgodnie z planem płatności. Sprzedawca nie udziela pożyczek ani kredytów na poczet zapłaty ceny, w szczególności zaś nie prowadzi żadnej działalności, o której mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. Dz. U. 2022 poz. 246, z późn. zm.).
3. Uiszczenie należności jest możliwe za pomocą metod płatności wskazanych na Platformie, w szczególności poprzez:
a) dokonanie zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy;
b) dokonanie zapłaty za pośrednictwem Sprzedawca szybkich płatności (Przelewy24, BLIK, PayU, PayPal);
c) dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej.
4. Sprzedawca może udostępnić Konsumentom możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Konsument będzie mógł dokonać zapłaty ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Sprzedawca.
5. Jeżeli termin uiszczenia należności nie został określony wprost w regulaminie, planie płatności lub w informacjach dostępnych w Platformie, uznaje się, że Konsument jest zobowiązany dokonać zapłaty najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym miało miejsca zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty.
6. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawca.
7. W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach — zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W szczególności dotyczy to opóźnienia w zapłacie raty zgodnie z planem płatności.
8. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. W tym celu Konsument jest zobowiązany przekazać Sprzedawcy wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w koncie Użytkownika lub przesłanie Sprzedawcy pocztą elektroniczną. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, w sposób automatyczny, na adres e-mail wskazany przez Konsumenta. W związku z tym Konsument upoważnia Sprzedawcę do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.
9. Konsument upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
Sprzedawca nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem szybkich płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana.


ROZDZIAŁ IX: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§ 22.


Pozostałe prawa i obowiązki Sprzedawca
1. W ramach Umowy Sprzedawca zobowiązuje się:
a) zapewniać dostęp do Platformy i dostarczać Treści Cyfrowe, jak również świadczyć Usługi Podstawowe na zasadach przewidzianych w regulaminie;
b) informować Konsumenta o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Platformy;
c) udzielać Konsumentowi informacji dotyczących korzystania z Platformy, w tym dotyczących funkcjonowania Platformy;
d) zapewnić dostęp do konta użytkownika i związanych z nim funkcjonalności;
e) podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Platformy przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niego lub jego wykorzystaniem;
f) obsługiwać Konsumenta w dniach i godzinach roboczych.
2. Sprzedawca ma prawo do:
a) informowania Konsumentów, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Platformą;
b) pytania Konsumentów o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Platformy. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego; prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Konsumentów, jeżeli będą wymagane.


§ 23.


Pozostałe prawa i obowiązki Konsumenta
1. W ramach Umowy Konsument zobowiązuje się:
a) przestrzegać postanowień regulaminu;
b) regulować wszelkie należności zgodnie z regulaminem, w szczególności zgodnie z planem płatności;
c) korzystać z Platformy zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami;
d) korzystać z Platformy zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
e) nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy oraz osobom trzecim;
e) współdziałać w dobrej wierze z Sprzedawcą w zakresie należytego wykonania Umowy;
f) udzielać na żądanie Sprzedawcy wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;
g) zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Platformy.
2. Użytkownik ma prawo do:
a) zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);
korzystania z Platformy zgodnie z regulaminem;
b) kierowania zapytań do działu pomocy Sprzedawcy i wnoszenia reklamacji.


ROZDZIAŁ X: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
§ 24.


Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach regulaminu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Konsumenta w ramach umowy, jak również nieprzydatność Treści Cyfrowych lub Usług Podstawowych do celu założonego przez Konsumenta;
b) brak dostępu do Platformy z przyczyn leżących po stronie Konsumenta ;
c) skutki nieuprawnionej ingerencji w Platformę przez Konsumenta lub osoby trzecie;
e) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Sprzedawcy
z przyczyn leżących po stronie Konsumenta lub osoby trzeciej, niezależnej od Sprzedawca;
f) nieprawidłowe wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Konsumenta lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
g) problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;
h) działania i zaniechania operatorów płatności;
i) działania i zaniechania partnerów;
j) skutki opóźnienia w zapłacie przez Konsumenta;
k) niezastosowanie się przez Konsumenta do wskazówek i zaleceń Sprzedawcy;
l) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
m) skutki korzystania z Platformy z naruszeniem przepisów prawa;
n) skutki nieprzestrzegania przez Konsumenta postanowień regulaminu;
m) skutki siły wyższej.
3. Sprzedawca będzie dokładał starań, aby na bieżąco aktualizować Treści Cyfrowe, jednak nie daje gwarancji, że będą one aktualne w każdym momencie od chwili zakupu.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.
Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest ograniczona do szkody umyślnej.
7.Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego.


§25.


Rozliczenie z Konsumentem w przypadku odstąpienia od Umowy
1. W sytuacji, gdy Konsument odstąpi od umowy:
a) w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z umową;
b) w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawce Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Konsumenta, do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
3. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową albo Treści Cyfrowej, w odniesieniu do której odpadł obowiązek jego dostarczenia na skutek odstąpienia od umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument faktycznie z niej korzystał.
4. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 26.


Odpowiedzialność konsumenta
1. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy na zasadach ogólnych prawa, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje umowę, lub którym powierza wykonanie umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.
2. Konsument w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za:
a) korzystanie z Platformy niezgodnie z regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
b) spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Platformy, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
c) prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Platformy;
d) naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim;
e) opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w regulaminie;
f) brak zapłaty lub dokonywanie zapłaty z opóźnieniem;
g) przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Platformy.

ROZDZIAŁ XI: CZAS TRWANIA UMOWY
§ 27.


Czas trwania umowy
1.Umowa dotycząca nieodpłatnego przekazywania Treści Cyfrowych lub świadczenia Usług Podstawowych zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa dotycząca sprzedaży Treści Cyfrowych lub świadczenia Usług Podstawowych zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony, zgodnie z opisem zawartym przy zakupie Treści Cyfrowej lub ustaleniami poczynionymi indywidualnie z Sprzedawcą.
3. Umowa dotycząca dostępu ma charakter świadczenia jednorazowego.


§ 28.


Rozwiązanie umowy
1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
b) utraty przez Sprzedawcę możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać umowę na dotychczasowym poziomie;
c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Sprzedawcę;
d) zamknięcia Platformy.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Konsumenta, Konsumentowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Sprzedawcy z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot uiszczonych należności.
3. W przypadku Umowy dotyczącej Usług Podstawowych, która została zawarta na czas nieokreślony, Konsument może rozwiązać umowę z Sprzedawcą w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub zaprzestając korzystania z usług nieodpłatnych (np. poprzez usunięcie konta Użytkownika, rezygnację z newslettera itp.).
4. Sprzedawca może wprowadzić mechanizmy dotyczące gwarancji jakości lub satysfakcji. W takim przypadku Konsument, najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, przed rozpoczęciem korzystania z treści Modułu Nr. 3 od dnia zawarcia umowy, może zrezygnować z nabytych Treści Cyfrowych, przesyłając Sprzedawcy drogą elektroniczną oświadczenie o rezygnacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
7. Konsument powinien wskazać przyczynę, dla której nie jest zadowolony z dostarczonych Treści Cyfrowych. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji Sprzedawca zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę w pełnej wysokości.
8. W przypadku nabycia Treści Cyfrowych, które są dostarczane częściami przez Sprzedawcę, kliknięcie przycisku “Anuluj subskrypcję” nie powoduje ani odstąpienia od zawartej umowy, ani jej rozwiązania.

ROZDZIAŁ XII: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ 29.


Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta
1. Konsument co do zasady może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. Aby zachować tą możliwość klient nie może rozpocząć Modułu 3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn Konsument powinien przesłać Sprzedawcy oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
a) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości.
3. Jeżeli został spełniony którykolwiek warunek przewidziany w ust. 2, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej z żadnymi kosztami.


ROZDZIAŁ XIII: PROCEDURA REKLAMACYJNA
§ 36.


Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Konsument może złożyć reklamację.
2. Reklamację można złożyć:
a) poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny kontakt@psychosensy.pl
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Konsumenta;
b) dane kontaktowe;
c) szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność wykonania Umowy z Regulaminem.
4. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Konsumentem może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Konsument może odstąpić od Umowy.
7. Konsument l może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:
a) z oświadczenia Sprzedawca lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych;
b) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył go w tym terminie.

ROZDZIAŁ XIV: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
§ 37.


Polubowne rozstrzyganie sporów
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Sprzedawcaem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d) korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to platforma Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


ROZDZIAŁ XV: POZOSTAŁE UREGULOWANIA
§ 38.


Prawa własności intelektualnej
1. Platforma oraz wszystkie materiały dostępne na Platformie, w szczególności wszelkie Treści Cyfrowe, kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie pozostałe treści przygotowywane przez Sprzedawcę lub osoby zatrudnione przez Sprzedawcę mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „dobrami niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Konsument zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej w odniesieniu do tych dóbr niematerialnych przez cały okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
2. Na podstawie regulaminu Sprzedawca udziela Konsumentowi licencji niewyłącznej na korzystanie z dóbr niematerialnych, w zakresie koniecznym do należytego korzystania z Platformy lub Treści Cyfrowych.
3. Konsument nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
4. Konsument nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.
6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Konsumentowi bez zgody Sprzedawcy:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) dóbr niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze dóbr niematerialnych;
c) stosowania dóbr niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;
f) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim dóbr niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
g) wykorzystywania dóbr niematerialnych w prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności w działalności konkurencyjnej wobec działalności Sprzedawcy;
h) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do dóbr niematerialnych na rzecz osób trzecich.
Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Konsumenta dostępu do dóbr niematerialnych koniecznych do korzystania z Platformy lub usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem korzystania z Platformy, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi. W przypadku Treści Cyfrowych, które zostały uprzednio pobrane i zapisane przez Konsumenta, po zakończeniu umowy Konsument może korzystać z tych Treści Cyfrowych na zasadach dozwolonego użytku.
7. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności Ekspertów i zewnętrznych dostawców.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Konsument powinien niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą. Jeżeli Konsument zamierza w jakikolwiek sposób wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany uzyskać odpłatną licencję od Sprzedawcy na zasadach opisanych w § 20 ust. 10.
10. Udzielenie licencji następuje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych. Sprzedawca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji osobom trzecim, w szczególności na potrzeby zatrudniania ekspertów i podwykonawców. Udzielenie licencji przez Użytkownika następuje nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazania utworu do korzystania.


§ 39.


Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych Konsumentów jest Sprzedawca.
Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w Polityce prywatności.
2.Konsument, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
3. Jeżeli Konsument korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Sprzedawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
5. W przypadku, gdy:
a) Konsument nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;
b) Konsument bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Sprzedawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Konsument może zostać zobowiązany do naprawienia Sprzedawcy szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa.

ROZDZIAŁ XVI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41.

1. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.
2. Kontakt z Sprzedawcaem jest możliwy przez adres email: kontakt@psychosensy.pl.


§ 43.


Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
a) zmiana warunków dotyczących Platformy;
b) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
c) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
d) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy;
e) zmiany redakcyjne.
2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
3. Zmiany Regulaminu są publikowane na Platformie, a ponadto Konsumenci zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Sprzedawca posiada adres e-mail Użytkownika). Archiwalne wersje Regulaminu są zamieszczane pod spodem.
4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej przez Sprzedawcę, najwcześniej po tygodniu od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Konsumenta, Konsument ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
9. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
11. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1820, z późn. zm.).
Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2024

Shopping Cart
Scroll to Top