Tutaj znajdziesz wspierające treści dotyczące relacji i związków.

Czytelnia

Terapia par

Szatański dialog 3. Zastygnąć i uciekać

Cza­sem, kiedy przy­cho­dzi do mnie para, nie sły­szę wro­go­ści typo­wej dla dia­logu „Znaleźć win­nego” ani gwałtownego rytmu „Polki pro­te­sta­cyj­nej”. Sły­szę mar­twą ciszę. Jeśli zwią­zek jest

Czytaj więcej »
Terapia par

Szatański dialog 2. Polka protestacyjna

Związki oparte na przy­wią­za­niu to jedyne więzi, w któ­rych jaka­kol­wiek odpo­wiedź jest lep­sza niż żadna. Kiedy nie uzy­sku­jemy od uko­cha­nej osoby żad­nej reak­cji emo­cjo­nal­nej, zaczy­namy

Czytaj więcej »
Terapia par

Szatański dialog 1. „Znaleźć winnego”

Celem tańca „Zna­leźć win­nego” jest samo­obrona, jed­nak głów­nym kro­kiem jest wza­jemny atak, oskar­że­nie lub prze­rzu­ce­nie winy. Pierw­szymi sygna­łami tego wzorca reak­cji jest poczu­cie zra­nie­nia przez

Czytaj więcej »
Terapia par

Czym są szatańskie dialogi?

W miłosnym związku, w którym partnerzy nie czują się bezpiecznie, wystarczy czasem drobiazg, iskra w postaci subtelnego odsunięcia się, zmarszczenia brwi, braku reakcji, niedotrzymanego słowa,

Czytaj więcej »
Terapia par

Podstawy terapii par EFT.

Podstawę EFT stanowi siedem rozmów, których celem jest wzmacnianie szczególnego rodzaju responsywności emocjonalnej, będącej kluczem do trwałości miłosnego związku. Składa się ona z trzech głównych

Czytaj więcej »

warsztat online dla par
7 rozmów ku Bliskości

„7 Rozmów ku Bliskości” to praktyczny warsztat online dla par, który pomoże Wam zrozumieć i nauczyć się, krok po kroku, jak rozmawiać ze sobą o ważnych kwestiach. Tych trudnych i bolesnych, ale też o tych codziennych, które również dostarczają nam całego wachlarza emocji.

Celem kursu jest pomoc w odbudowaniu bezpiecznej więzi i stworzenie na nowo satysfakcjonującej i bliskiej relacji, w której będziecie mogli swobodnie rozmawiać o swoich uczuciach i potrzebach. 

Shopping Cart
Scroll to Top